شنبه ۱۶ آذر ۹۸

دانلود اثر بخشی برنامه آموزشی گاردنر بر مهارت های هوش چندگانه

۷۱ بازديد
اثر بخشی برنامه آموزشی گاردنر بر مهارت های هوش چندگانه
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 269
فرمت فایل docx
حجم فایل 1370 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 171
اثر بخشی برنامه آموزشی گاردنر بر مهارت های هوش چندگانه

فروشنده فایل

کد کاربری 4269
کاربر

اثر بخشی برنامه آموزشی گاردنر بر مهارت های هوش چندگانه

فصل اول (مقدمه و بیان مسئله)

مقدمه. 1

بیان مسئله. 3

ضرورت و اهمیت پژوهش.... 8

اهداف پژوهش.... 14

هدف کلی. 14

اهداف فرعی.. 14

هدف غایی.. 14

سؤال پژوهش.... 15

فرضیه های پژوهش.... 15

فرضیه اصلی.. 15

متغیرهای پژوهش.... 16

تعریف (نظری) 16

تعریف عملیاتی.. 18

فصل دوم (ادبیات و پیشینه پژوهش)

مقدمه. 2

ماهیت هوش... 19

استعاره جغرافیایی.. 20

استعاره محاسبه ای.. 21

خاستگاه رویکرد محاسبه ای.. 22

علل تفاوت های فردی در هوش... 22

شباهت های هوشی.. 24

استعاره زیست شناختی.. 25

علل تفاوت های فردی در هوش... 25

فعالیت برقی- مغزی.. 26

جریان خون در مغز و سوخت و ساز گلوکز. 27

سطح فعالیت... 28

بازنمایی هوش در مغز. 28

استعاره دانش شناختی.. 30

استعاره جامعه شناختی.. 33

دیدگاه مدرسه درباره هوش... 34

نظام های خانواده 35

استعاره انسان شناختی.. 36

استعاره سیستم ها 40

مدل زیستی- بوم شناختی.. 40

سیر تحولی هوش... 44

تعاریف هوش... 46

اساس زیستی هوش... 48

تفاوت در تعداد عوامل هوش... 50

اندازه گیری هوش... 53

هوش آزمایی در گذشته. 55

هوش به عنوان حساسیت... 55

هوش به عنوان مهارت های قضاوت.. 56

نظریه آزمون.. 60

هوش به عنوان توانایی یادگیری.. 61

همبستگی آزمون های هوش... 61

نظریه های هوش... 63

نظریه های روانسنجی.. 63

نظریه های شناختی.. 65

نظریه شناختی پیاژه 66

نظریه کارول.. 66

نظریه شناختی معاصر. 67

نظریه سه مؤلفه ای رابرت استرنبرگ... 68

نظریه هوش های چندگانه گاردنر (MI) 69

هاوارد گاردنر. 71

بعضی از آثار گاردنر: 72

انواع هوش از نظر گاردنر: 73

هوش کلامی/ زبانی.. 73

ویژگی های افراد دارای هوش کلامی/ زبانی.. 74

راهبردهایی برای پرورش هوش کلامی/ زبانی.. 74

رابطه هوش کلامی/ زبانی با مشاغل.. 75

هوش منطقی/ ریاضی.. 75

ویژگی های افراد دارای هوش ریاضی/ منطقی.. 76

راهبردهایی برای پرورش هوش ریاضی/ منطقی.. 77

رابطه هوش منطقی/ ریاضی با مشاغل.. 77

هوش موسیقیایی.. 77

ویژگی های افراد دارای هوش موسیقیایی.. 78

راهبردهایی برای پرورش هوش موسیقیایی.. 79

اهمیت موسیقی در آموزش... 79

رابطه هوش موسیقیایی با مشاغل.. 80

هوش بصری/ فضایی.. 80

ویژگی های افراد دارای هوش بصری/ فضایی.. 83

راهبردهایی برای پرورش هوش بصری/ فضایی.. 83

رابطه هوش بصری/ فضایی با مشاغل.. 83

هوش بدنی/ جنبشی (حرکتی) 84

ویژگی های افراد دارای هوش بدنی/ جنبشی.. 86

راهبردهایی برای پرورش هوش بدنی/ جنبشی.. 86

رابطه هوش بدنی/ جنبشی با مشاغل.. 87

هوش درون فردی.. 87

ویژگی های افراد دارای هوش درون فردی: 88

راهبردهایی برای پرورش هوش درون فردی: 88

رابطه هوش درون فردی با مشاغل: 89

هوش میان فردی: 89

ویژگی های افراد دارای هوش میان فردی: 90

راهبردهایی برای پرورش هوش میان فردی : 91

رابطه هوش میان فردی با مشاغل: 91

هوش طبیعت گرا: 91

ویژگی های افراد دارای هوش طبیعت گرا: 91

راهبردهایی برای پرورش هوش طبیعت گرا: 92

رابطه هوش طبیعت گرا با مشاغل: 92

مبانی نظری تئوری MI. 92

هوش عملی برای مدارس... 98

برنامه طیف... 100

نکات عمده تئوری MI (هوش های چندگانه) 102

وجود هوش های دیگر. 104

رابطه تئوری MI با دیگر تئوری های هوشی.. 104

مروری بر مطالعات و تحقیقات انجام شده 106

تحقیقات انجام شده در خارج کشور: 107

تحقیقات انجام شده در داخل کشور: 108

فصل سوم (روش اجرای پژوهش)

روش پژوهش.... 109

جامعۀ آماری.. 110

نمونه و روش نمونه گیری.. 110

ابزارهای اندازه گیری.. 111

ماتریس های پیشرونده ریون.. 111

روایی و پایایی آزمون ماتریس های پیش رونده ریون.. 111

روایی و پایایی آزمون گودیناف.. 112

پرسشنامه هوش چندگانه (MI) گاردنر. 114

شیوه اجرای پژوهش.... 114

روش تجزیه و تحلیل داده ها 116

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده های پژوهش)

مقدمه. 106

توصیف داده ها 118

4-3- پیش فرض های آماری.. 126

4-3-1- پیش فرض تساوی واریانس ها 126

4-3-2- پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات گروه های نمونه در جامعه. 127

4-3-3- تعیین و کنترل متغیرهای همگام و ناخواسته. 129

4-4- بررسی استنباطی داده ها 129

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)

بحث و بررسی درباره­ی یافته ها 149

پیشنهادات.. 155

محدودیتها و مشکلات تحقیق.. 155

« فهرست شکل ها و جداول»

عنوان صفحه

جدول 4- 1. 118

شکل 4-1 118

جدول 4-2. 119

شکل 4-2. 119

جدول 4-3 120

شکل 4-3 120

جدول 4-4. 121

شکل 4-4. 121

جدول 4-5. 122

شکل 4-5. 122

جدول 4-6. 123

شکل 4-6. 123

جدول 4-7. 123

شکل 4-7. 124

جدول 4-8. 125

شکل 4-8. 125

جدول 4-9. 126

شکل 4-9. 126

جدول 4-10. 127

جدول 4-11. 128

جدول 4-12. 129

شکل 4-10. 130

جدول 4-13. 131

شکل 4-11. 132

جدول 4-14. 133

شکل 4-12. 134

جدول 4-15. 135

شکل 4-13. 136

جدول 4-16. 137

شکل 4-14. 138

جدول 4-17. 139

شکل 4-15. 140

جدول 4-18. 141

شکل 4-16. 142

جدول 4-19. 143

شکل 4-17. 144

جدول 4-20. 145

شکل 4-18. 145

جدول 4-20. Error! Bookmark not defined.

شکل 4-18. Error! Bookmark not defined.

جدول 4-21. 146

شکل 4-18. 146


تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
فروشگاه ساز فایل و همکاری در فروش سل یو