شنبه ۱۶ آذر ۹۸

دانلود امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

۷۱ بازديد
امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل
دسته بندی فنی و مهندسی
بازدید ها 101
فرمت فایل docx
حجم فایل 4254 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 118
امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

فروشنده فایل

کد کاربری 4269
کاربر

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1-فصل اول: مقدمه.......................................................................................................... 1

2- فصل دوم: مروری بر ادبیات و اصول و مبانی نظری........................................................................ 4

2-1 مقدمه................................................................................................................................................................ 5

2-2 سیستم جدا ساز ذرات معلق در گازها....................................................................................................... 8

2-2-1 صافی های کیسه ای............................................................................................................................... 8

2-2-2 ته نشین کننده های ثقلی..................................................................................................................... 8

2-2-3 شوینده ها.................................................................................................................................................. 9

2-2-4 سیکلونها..................................................................................................................................................... 9

2-2-5 نشست دهنده الکتروستاتیک................................................................................................................ 9

2-3 زمینه تاریخی.................................................................................................................................................. 10

2-4 مکانیزمهای انباشت آکوستیک.................................................................................................................. 11

2-4-1 فعل و انفعالات اورتوکینتیک................................................................................................................ 11

2-4-2 فعل و انفعالات هیدرودینامیک............................................................................................................. 17

2-4-3 واکنشهای آشفتگی آکوستیک............................................................................................................. 20

2-4-4 روان سازی آکوستیک............................................................................................................................ 19

2-4-5 توده آکوستیک......................................................................................................................................... 23

2-5 مدلهای شبیه سازی فعلی............................................................................................................................ 24

2-5-1 مدل وولک................................................................................................................................................. 24

2-5-2 مدل شو...................................................................................................................................................... 25

2-5-3 مدل تیواری............................................................................................................................................. 25

2-6 مدل سانگ....................................................................................................................................................... 25

3-فصل سوم: روشها و تجهیزات......................................................................................................................... 27

3-1 مقدمه................................................................................................................................................................ 28

3-2 روش شبیه سازی انباشت آکوستیک........................................................................................................ 28

3-2-1 فرضیات انجام شده در مدل سازی...................................................................................................... 28

3-2-2 الگورِیتم مدل سازی................................................................................................................................ 29

3-3 سیستم آزمایشگاهی فیلتراسیون آکوستیکی........................................................................................ 30

3-3-1 سیستم آزمایشگاهی اندازه گیری توزیع اندازه ذرات...................................................................... 30

3-3-2 آزمایشات مربوط به دستگاه نشت دهنده آکوستیکی..................................................................... 33

3-3-3 مواد مورد استفاده.................................................................................................................................... 41

3-4 کالیبراسیون وسایل آزمایشگاهی .............................................................................................................. 43

4- فصل چهارم: نتایج و تفسیر آنها............................................................................................................. 45

4-1 مقدمه................................................................................................................................................................ 46

4-2 نتایج آزمایشگاهی.......................................................................................................................................... 47

4-2-1 اندازه گیری توزیع اندازه و غلظت کلی ذرات

خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی........................................................................................................................ 46

4-3 آزمایشات مربوط به دستگاه نشست دهنده آکوستیکی...................................................................... 49

4-3-1 آزمایش بدست آوردن فرکانس های بحرانی..................................................................................... 49

4-3-2 رسم پروفیل فشار آکوستیکی در طول لوله....................................................................................... 52

4-3-3 اعمال امواج آکوستیکی بر روی جریان ایروسل................................................................................ 55

4-3-3-1 اعمال امواج آکوستیکی برروی ذرات درحالت بدون دبی و ساکن......................................... 55

4-3-3-2 اعمال امواج بر روی جریان ایروسل............................................................................................... 62

4-4 بررسی تأثیر عوامل موثر در بازده فیلترهای آکوستیکی

در خروجی موتور های دیزل...................................................................................................................... 67

4-4-1 بررسی تأثیر دبی عبوری از محفظه..................................................................................................... 65

4-4-2 بررسی اثر توان اعمالی امواج............................................................................................................... 72

4-4-3 بررسی تاثیر دما و فشار.......................................................................................................................... 75

4-4-4 تأثیرات فرکانس صدا............................................................................................................................. 77

4-4-5 اثر اندازه ذرات.......................................................................................................................................... 77

5- فصل پنجم........................................................................................................................................................ 79

فهرست مراجع........................................................................................................................................................ 83

ضمیمه 1................................................................................................................................................................... 85

ضمیمه 2................................................................................................................................................................... 88

ضمیمه 3................................................................................................................................................................... 95

فهرست نمودارها

شکل 2-1- حجم انباشت آکوستیک........................................................................................................................... 12

شکل 2-2- حجم واقعی انباشت آکوستیکی............................................................................................................. 14

شکل 2-3- مکانیزم های آشفتگی................................................................................................................................. 20

شکل 2-4- شکل موج سرعت آکوستیک درشدت بالا.............................................................................................. 22

شکل 3-1- دستگاه برخورد دهنده چند مرحله ای................................................................................................... 31

شکل 3-2- سیستم حذف ذرات بزرگ......................................................................................................................... 32

شکل 3-3- دستگاه شمارنده ذرات................................................................................................................................ 33

شکل 3-4- منبع امواج آکوستیکی............................................................................................................................... 34

شکل 3-5- دستگاه منبع ایجاد سیگنال...................................................................................................................... 35

شکل 3-6- دستگاه Amplifier................................................................................................................................. 36

شکل 3-7- دستگاه فرکانس متر.................................................................................................................................... 36

شکل 3-8- بلندگو و horn............................................................................................................................................ 37

شکل 3-9- صفحه بازتاب کننده امواج و لوله فلزی برای خروج گازها.................................................................. 38

شکل 3-10- فشار سنج دیجیتالی................................................................................................................................. 38

شکل 3-11- دستگاه تولید کننده ایروسل تک توزیعی........................................................................................... 39

شکل 3-12- دستگاه مولد ایروسل چند توزیعی....................................................................................................... 40

شکل 3-13- دبی سنج.................................................................................................................................................... 41

شکل 3-14- توزیع اندازه ذرات خروجی از دستگاه تولید کننده ایروسل........................................................... 43

شکل 4-1- توزیع جرمی ذرات کوچکتر از 10 میکرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی............................ 46

شکل 4-2- درصد جرمی توزیع ذرات کوچکتر از 10 میکرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی.............. 46

شکل 4-3- توزیع فشار آکوستیکی در cm10 از بالای لوله..................................................................................... 49

شکل 4-4- توزیع فشار آکوستیکی در cm17 از بالای لوله..................................................................................... 49

شکل 4-5- توزیع فشار آکوستیکی در cm150 از بالای لوله.................................................................................. 50

شکل 4-6- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فرکانس 200 (Hz) بر اساس ماکزیمم فشار............ 51

شکل 4-7- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فرکانس 650 (Hz) بر اساس مینیمم فشار............. 51

شکل 4-8- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فرکانس 830 (Hz) بر اساس ماکزیمم فشار............ 52

شکل 4-9- setup استفاده شده در حالت بدون جریان......................................................................................... 54

شکل 4-10- تست نشست آکوستیکی برای حالت بدون دبی و فرکانسHz 200........................................ 56

شکل 4-11- محل نقاطی که در آن ایروسل ها به دیواره چسبیده اند................................................................ 57

شکل 4-12- تست نشست آکوستیکی برای حالت بدون دبی و فرکانسHz 650 ........................................ 58

شکل 4-13- تست نشست آکوستیکی برای حالت بدون دبی و فرکانسHz 830 ........................................ 59

شکل 4-14- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=250 L/h.................................... 61

شکل 4-15- تست نشست آکوستیکی برای حالت Q=250 L/hourو فرکانسHz 830 ....................... 62

شکل 4-16- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=27.8 L/min).......................... 63

شکل 4-17- تست نشست آکوستیکی برای حالت Q=27.8 L/minو فرکانسHz 830 ....................... 64

شکل 4-18- setup استفاده شده برای استفاده از ذرات توزیع اندازه مختلف و استفاده از دستگاه شمارنده ذرات 66

شکل 4-19- تاثیر دبی جریان بر بازده فیلتراسیون.................................................................................................. 68

شکل 4-20- تاثیر زمان اعمال جریان بر اندازه ذرات در مدل سازی عددی.................................................... 69

شکل 4-21- بررسی تاثیر زمان اعمال امواج در توزیع اندازه ذرات و مقایسه بین نتایج مدل سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی در فرکانس 200 Hz در حالت لوله سر بسته............................................................................................................. 70

شکل 4-22- تاثیر توان الکتریکی امواج بر بازده فیلتراسیون................................................................................. 72

شکل 4-23- تاثیر دما در نرخ انباشت آکوستیکی.................................................................................................... 74

شکل 4-24- تاثیر فشار گاز در نرخ انباشت آکوستیکی.......................................................................................... 75

شکل 4-25- تاثیر اندازه ذرات در انباشت آکوستیکی............................................................................................. 76

فهرست جداول

جدول 4-1- فرکانس های بحرانی................................................................................................................................. 48

جدول 4-2- توزیع فشار آکوستیکی در فرکانس های مختلف................................................................................ 48

جدول 4-3- بررسی اثر دبی در بازده فیلتراسیون..................................................................................................... 67

جدول 4-4- بررسی اثر توان صوتی در بازده فیلتراسیون........................................................................................ 71


تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
فروشگاه ساز فایل و همکاری در فروش سل یو